Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Proposition 2017/18:234

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Regeringens proposition 2017/18:234

Lag om flygpassageraruppgifter i

Prop.

brottsbekämpningen

2017/18:234

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myn- digheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analy- sera
PNR-uppgifter.
PNR är en förkortning av den engelska benäm- ningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, rese- datum, resväg, bagageinformation och betalningssätt.
PNR-direktivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)