Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till rättshjälpslag m. m.

Proposition 1972:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition nr 4 år 1972

Prop. 1972; 4

Nr 4

Kungl.
Majrts proposition till riksdagen med förslag till rättshjälpslag m. m.; given
Stockholms slott den 17 december 1971.

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av bUagda
utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådels protokoll,
föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen före­dragande
departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Den rättshjälpsreform som nu föreslås innebär att
rättshjälp får läm­nas i rättslig angelägenhet oberoende av om denna behandlas
vid dom­stol eller annan myndighet. Rättshjälp kan också avse rådgivning eller
biträde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.