Kungl. Maj:ts proposition nr 96 år 1970

Proposition 1970:96

Kungl. Maj:ts proposition nr 96 år 1970

1

Nr 96

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa organisationsfrågor

rörande försvaret; given Stockholms slott

den 3 april 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av protokollet

över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de

förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen

hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag beträffande flygvapnets förband i

stockholmsområdet och flygvapnets skolorganisation. Förslagen innebär att

Roslagens och Svea flygkårer läggs ned. Nuvarande Södertörns flygflottilj

omvandlas till en skolenhet för utbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.