Kungl. Maj.ts proposition nr 50

Proposition 1925:50

Kungl. Maj.ts proposition nr 50.

i

Nr 50.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försvar

sväsendets ordnande; given Stockholms slott den

20 februari 1925.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden

för denna dag vill Kungl. Maj.t föreslå riksdagen att bifalla det

förslag, om vars avlåtande till riksdagen'' föredragande departementschefen

hemställt.

GUSTAF.

P. Albin Hansson.

Bihang till riksdagens protokoll 1025. 1 samt. 44 höft. (Nr 50.)

2241 24 I

IT

Kwngl. Maj:ts proposition nr f)0.

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott

den 20 februari 1925.

Närvarande:

Statsministern Sandler, ministern för utrikes ärendena
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.