Kungl. Maj:ts proposition nr 117 år 1959

Proposition 1959:117

Kungl. Maj:ts proposition nr 117 år 1959

1

Nr 117

Kungl. Mcij.ts proposition angående vissa organisationsförändringar

inom försvaret; given Stockholms

slott den 13 mars 1959.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

bifalla de förslag om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen

hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar i arméns och flygvapnets

f redsorganisation.

Med anledning av beslut av 1958 års B-riksdag om bibehållande av

Sundsvalls luftvärnskår föreslås indragning av Karlsborgs luftvärnsregemente.

I samband härmed föreslås,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.