Kungl. Maj:ts proposition nr 110

Proposition 1951:110

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

1

Nr 110.

Kungl. Maj ds proposition till riksdagen angående vissa

avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde

huvudtitel för budgetåret 1951152 in. in.; given

Stockholms slott den 16 mars 1951.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla

de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen

hemställt.

GUSTAF ADOLF.

Allan Vougt.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen framläggas slutliga anslagsäskanden beträffande vissa anslag

under fjärde huvudtiteln som i förslaget till riksstat upptagits med allenast

beräknade belopp. Till flygvapnets materielanskaffning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida