Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1974:50

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition nr 50 år 1974                         Prop. 1974:50

Nr 50

Kungl. Majrts proposition angående vissa
organisationsfrågor m. m. röran­de försvaret; given den 22 mars 1974.

Kungl. Majrt vill härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att
bifalla de förslag, om vars avlåtande lUl riksdagen föredragande
departementsche­fen hemställt.

CARL GUSTAF

ERIC HOLMQVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås vissa organisationsförändringar
beträffande flygvapnets myndigheler på lokal nivå. Förslagel innebär bl. a. en
klarare uppdelning och avgränsning av stabs-, förbands- och förvaltningsfunklio­nerna
vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.