Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1974:135

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl,
Maj:ts proposition nr 135 år 1974                    Prop. 1974:135

Nr 135

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa
organisationsfrågor m.m. röran­de försvaret; given den 25 oktober 1974.

Kungl. Maj:l vill härmed, under
åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden,
föreslå riksdagen all bifalla de förslag, om vars avlåtande till riksdagen
föredragande departements­chefen hemställt.

CARL GUSTAF

ERIC HOLMQVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås vissa
organisationsförändringar beträffande myndigheter på lägre regional och lokal
nivå inom krigsmakten. Förslagen innebär beträffande armén bl. a. att
försvarsområdesstaberna inom de försvarsområden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida