Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1973:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 75 år 1973                         Prop. 1973:75

Nr 75

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations-
och anslagsfrågor m. m. rörande försvaret; given Stockholms slott den 16
februari 1973.

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av protokollet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att bifalla de
förslag, om vars aviåtande till riksdagen föredragande departementschefen hem­ställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa organisationsförändringar
beträffande ar­méns och marinens myndigheter på lägre regional och lokal nivå.
Förslagen innebär beträffande armén bl. a, att försvarsområdesstaberna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.