Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor rörande armén

Proposition 1973:135

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition 135 år 1973                    Prop. 1973:135

Nr 135

Kungl.  Maj:ts proposition angående vissa 
organisationsfrågor rörande armén; given Stockholms slott den 5 juni 1973.

Kungl. Majli vill härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av StatsrådsprotokoUet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att
bifalla de förslag om vars avlåtande lill riksdagen föredragande
departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om att förlägga ett
fredsförband lill Arvidsjaur. Del nya förbandet föresläs överta benämning från
Norrlands dragoner (K 4) i Umeå. Vidare föreslås all Göta livgarde (P 1) i
Enköping läggs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.