Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken

Proposition 1974:28

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj.ts proposition nr 28 år 1974            Prop. 1974:28

Nr 28

Kungl. Majits proposition angående den statliga kultur­politiken;
given den 8 mars 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bUagda
utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden, föreslå riksdagen att
bi­falla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­mentschefen
hemställt.

CARL GUSTAF

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag fram om mål,
ansvarsfördelning och organisatorisk struktur för statens kulturpolitiska
insatser. Utbyggna­den av de statliga insatserna förutsätts ske enligt en
treårsplan.

Förslagen bygger i första hand på utredningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.