Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Proposition 1994/95:230

Regeringens proposition

1994/95:230

Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Prop.

1994/95:230

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 1995

Mona Sahlin

Margareta Winberg

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i plan- och bygglagen

(1987:10), PBL, som innebär krav på ökad miljöhänsyn i den fysiska planeringen.

Regeringens utgångspunkt är därvid att den fysiska planeringen skall ses som en

integrerad del i en samlad miljöpolitik.

Genom förslagen betonas den kommunala översiktsplaneringens roll i

miljöarbetet. Förslag läggs fram som innebär en förstärkning av

översiktsplaneringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-05-30 Bordläggning: 1995-05-30 Hänvisning: 1995-05-31 Motionstid slutar: 1995-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)