Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Proposition 1993/94:147

Regeringens proposition

1993/94:147

Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Prop.

1993/94:147

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas förslag och bedömningar som rör fördelningen av
kvinnors och mäns makt och inflytande - i beslutande församlingar, i eko-
nomin och i familjen m.m. samt vissa ändringar i jämställdhetslagen
(1991:433).

Medel föreslås för ett utvecklingsarbete för att öka kvinnorepresentationen
i beslutande församlingar. En särskild satsning kommer att göras för att an-
delen kvinnor på chefsnivå i näringslivet skall öka.

En utredning kommer att tillsättas för att belysa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-24 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (16)
Följdmotioner (10)