Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Proposition 1996/97:53

Regeringens proposition
1996/97:53

Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Prop.

1996/97:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 december 1996

Thage G Peterson

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen en utveckling av transportin-
frastrukturen som skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert trans-
portsystem och bidra till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet.
Denna inriktning föreslås ligga till grund för trafikverkens infrastruktur-
planer för perioden 1998-2007.

Regeringen föreslår vidare att 190 miljarder kronor skall användas för
att förverkliga inriktningen under perioden. Av dessa medel skall 98,5
miljarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-12-05 Bordläggning: 1996-12-05 Hänvisning: 1996-12-06 Motionstid slutar: 1996-12-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)
Följdmotioner (90)