Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Proposition 2017/18:205

Regeringens proposition 2017/18:205

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och

Prop.

digitala tjänster

2017/18:205

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.
NIS-direktivet.

I syfte att genomföra
NIS-direktivet
i svensk rätt föreslår regeringen en ny
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-06 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11 Motionstid slutar: 2018-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)