Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

Proposition 2001/02:41

Regeringens proposition 2001/02:41

Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra

Prop.

hyresrättsliga frågor

2001/02:41

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2001

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i 12 kap. jordabalken, hyresförhandlingslagen och lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

Enligt förslaget skall hyresgästernas inflytande över förbättrings- och ändringsåtgärder stärkas genom en bestämmelse om att hyresnämnden, vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen att en åtgärd genomförs, skall väga hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-10-16 Bordläggning: 2001-10-24 Hänvisning: 2001-10-25 Motionstid slutar: 2001-11-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.