Ett moderniserat konsumentskydd

Proposition 2021/22:174

Ett moderniserat konsumentskydd

Regeringens proposition 2021/22:174

Ett moderniserat konsumentskydd

Prop.

2021/22:174

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att genomföra Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Förslagen innebär en modernisering och anpassning till den ökade digi- taliseringen. Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)