Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Proposition 2006/07:122

Regeringens proposition 2006/07:122

Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Regeringens proposition

Ett första steg för en enklare plan- och bygglag

Prop.

2006/07:122

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10). Förslagen är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda. Ändringar föreslås i lagens bestämmelser om allmänna intressen som skall beaktas, om översiktsplan och detaljplan, om bygglov samt om påföljder och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-05-25 Bordläggning: 2007-05-30 Hänvisning: 2007-05-31 Motionstid slutar: 2007-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)