En tillfällig covid-19-lag

Proposition 2020/21:79

Regeringens proposition 2020/21:79

En tillfällig
covid-19-lag

Prop.

2020/21:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 januari 2021

Ibrahim Baylan

Anna Ekström (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny och tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.
Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-01-04 Hänvisad: 2021-01-04 Motionstid slutar: 2021-01-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)