En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Proposition 2021/22:19

Regeringens proposition 2021/22:19

En konsultationsordning i frågor som rör

Prop.

det samiska folket

2021/22:19

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2021

Morgan Johansson

Amanda Lind (Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter samt, efter en ändring av lagen, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. I vissa fall ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13 Motionstid slutar: 2021-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)