Det nya försvaret

Proposition 1999/2000:30

Regeringens proposition

1999/2000:30

Det nya försvaret

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 november 1999

Ingela Thalén

Björn von Sydow

(F örsvarsdepartementet)

Prop.

1999/2000:30

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen är en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen
fattade våren 1999 och innehåller förslag till genomgripande förändringar
av främst det militära försvaret. Regeringen beskriver huvuddragen i den
säkerhetspolitiska utvecklingen under år 1999 och bedömer att den
grundläggande positiva säkerhetspolitiska situationen i Sveriges
närområde kvarstår, även om också osäkerheten om Rysslands politiska
utveckling kvarstår. Det senaste årets utveckling på Balkan och särskilt i
Kosovo har enligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-11-25 Bordläggning: 1999-11-25 Hänvisning: 1999-11-26 Motionstid slutar: 1999-12-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (48)
Följdmotioner (68)