Det nya försvaret

Proposition 1999/2000:30

Regeringens proposition

1999/2000:30

Det nya försvaret

Prop.

1999/2000:30

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 november 1999

Ingela Thalén

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen är en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen

fattade våren 1999 och innehåller förslag till genomgripande förändringar

av främst det militära försvaret. Regeringen beskriver huvuddragen i den

säkerhetspolitiska utvecklingen under år 1999 och bedömer att den

grundläggande positiva säkerhetspolitiska situationen i Sveriges

närområde kvarstår, även om också osäkerheten om Rysslands politiska

utveckling kvarstår. Det senaste årets utveckling på Balkan och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-11-25 Bordläggning: 1999-11-25 Hänvisning: 1999-11-26 Motionstid slutar: 1999-12-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (48)
Följdmotioner (68)