Budgetpropositionen för 1998

Proposition 1997/98:1D6 Totalförsvar

Totalförsvar
Totalförsvar

6

.

Förslag till statsbudget för år 1998

Totalförsvar

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 5

2 Lagtext 9

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen

(1977:265) om statligt personskadeskydd 9

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen

(1997:568) om ändring i lagen

(1977:265) om statligt personskadeskydd 10

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen

(1994:1547) om tullfrihet m.m. 11

3 Utgiftsområde 6 Totalförsvar 13

3.1 Utgiftsområdets omfattning 13

3.2 Resultatbedömning m.m. 14

3.3 Beredskapskredit för totalförsvaret 16

4 Militärt försvar m.m. 17

4.1 Verksamhetsområdets omfattning 17

4.2 Resultatbedömning och slutsatser 18

4.3 Anslag A 1 19

4.4 Krigs- och grundorganisationens

utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.