Budgetproposition 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Proposition 2016/17:1

Rikets styrelse

1

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 1

Förslag till statens budget för 2017

Rikets styrelse

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

7

Diagramförteckning ..............................................................................................................

9

1

Förslag till riksdagsbeslut .........................................................................................

11

2

Lagförslag...................................................................................................................

13

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (28)