Avskaffad reklamskatt

Proposition 2021/22:20

Regeringens proposition 2021/22:20

Avskaffad reklamskatt

Prop.

2021/22:20

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reklamskatten – i enlighet med riksdagens tillkännagivande – avskaffas genom att lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam upphävs. Vidare föreslås följdändringar i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., skatteförfarandelagen (2011:1244) och tullagen (2016:253).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

1

Prop. 2021/22:20 Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-10-12 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13 Motionstid slutar: 2021-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)