Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

Proposition 2020/21:177

Regeringens proposition 2020/21:177

Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

Prop.

2020/21:177

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 april 2021

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det ska införas två nya bemyndiganden i 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL. Det ena bemyndigandet ger regeringen en möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra bemyndigandet ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer en möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen (allmäntjänstgöring) för läkare.

Förslaget att det ska införas en rätt för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-04-19 Bordlagd: 2021-04-20 Hänvisad: 2021-04-21 Motionstid slutar: 2021-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)