Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Proposition 1993/94:178

Regeringens proposition

1993/94:178

Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 1994

Prop.

1993/94:178

Carl Bildt

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om att ett nytt och från
bygglovsprövningen fristående tillsyns- och kontrollförfarande införs
beträffande de tekniska egenskapskraven på byggnader och andra
anläggningar. Bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen (1987:10),
PBL, kommer därmed att begränsas till att avse endast en prövning av
lokaliseringen och den närmare placeringen och utformningen av
byggnader m.m. Bestämmelserna om de tekniska egenskapskraven
förenklas och föreslås flyttas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)