Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Proposition 1993/94:178

Regeringens proposition

1993/94:178

Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Prop.

1993/94:178

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 1994

Carl Bildt

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om att ett nytt och från

bygglovsprövningen

fristående tillsyns- och kontrollförfarande införs beträffande de

tekniska

egenskapskraven på byggnader och andra anläggningar.

Bygglovsprövningen enligt

plan- och bygglagen (1987:10), PBL, kommer därmed att begränsas till

att avse

endast en prövning av lokaliseringen och den närmare placeringen och

utformningen av byggnader m.m. Bestämmelserna om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)