Ändrade försäkringsrörelseregler

Proposition 1998/99:87

Regeringens proposition

1998/99:87

Ändrade försäkringsrörelseregler

Prop.

1998/99:87

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 1999

Laila Freivalds

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en modernisering av rörelsereglerna och en ren-

odling av tillsynen för svenska försäkringsbolag. Förslagen berör i första

hand livbolagens verksamhet. Förändringarna syftar till att underlätta

produktutveckling och konkurrens samt till att ge försäkringstagarna ett

ökat skydd genom bl.a. bättre information och en tydligare gränsdragning

mellan aktieägarnas och försäkringstagarnas kapital. Förslagen innebär

bl.a. följande.

Den nuvarande s.k. skälighetsprincipen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1999-03-10 Bordläggning: 1999-03-10 Hänvisning: 1999-03-11 Motionstid slutar: 1999-03-25
Förslagspunkter (18)