Allmänna vattentjänster

Proposition 2005/06:78

Regeringens proposition 2005/06:78

Allmänna vattentjänster

Prop.

2005/06:78

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2006

Göran Persson

Mona Sahlin

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om allmänna vattentjänster. Den bygger i stora delar på den nuvarande lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
(va-lagen).
I den nya lagen tydliggörs kommunernas ansvar, bl.a. på så sätt att allmänna vattentjänster skall tillhandahållas genom kommunala
va-anläggningar
och att kommunens ansvar knyts till ägandet av
va-anläggningarna.
Möjligheten att allmänförklara enskilda
va-anläggningar
utmönstras ur lagstiftningen. Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-02-08 Bordläggning: 2006-02-08 Hänvisning: 2006-02-09 Motionstid slutar: 2006-02-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)