Följändringar till en reformerad grundlag, m.m.

Proposition 2010/11:3

Regeringens proposition 2010/11:3

Följdändringar till en reformerad grundlag

Prop.

2010/11:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att hänvisningarna i ett antal lagar anpassas till den numrering av paragraferna i regeringsformen som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Vidare föreslås att lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, vallagen (2005:837) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anpassas till bl.a. de benämningar på Europeiska unionens institutioner som följer av Lissabonfördraget.

Ändringarna föreslås träda i kraft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-10-12 Bordläggning: 2010-10-19 Hänvisning: 2010-10-21 Motionstid slutar: 2010-11-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)