Skatteförfarandet

Proposition 2010/11:165

Skatteförfarandet

Regeringens proposition 2010/11:165

Skatteförfarandet

Prop.

2010/11:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett

hela skatteförfarandet. Lagen ska ersätta bl.a. skattebetalningslagen

(1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda

tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betal-

ningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om

ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen

(2005:1117)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-09-20 Bordläggning: 2011-09-20 Hänvisning: 2011-09-21 Motionstid slutar: 2011-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (17)