Riksrevisionens rapport 2011:10 Biodrivmedel för bättre klimat - Hur används skattebefrielsen?

Skrivelse 2010/11:162

Regeringens skrivelse 2010/11:162

Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för

Skr.

biodrivmedel

2010/11:162

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 25 augusti 2011.

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Biodrivmedel för bättre klimat - Hur används skattebefrielsen? (Riksrevisionen 2011:10).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser men vill betona att skattebefrielsen av biodrivmedel bidrar både till uppfyllelse av klimatmålet och målet om 50 procent förnybar energi samt om 10 procent förnybara bränslen inom transportsektorn till 2020. Detta gör att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-08-30 Bordläggning: 2011-09-01 Hänvisning: 2011-09-08 Motionstid slutar: 2011-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.