Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

Motion 2020/21:2094 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkeshögskoleplatser i Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder brist på rätt kompetens i Sverige. Vi behöver fler flygtekniker, undersköters­kor, byggnadsarbetare, förskollärare och lärare, för att nämna några av alla bristyrken.

Tillgången på utbildad arbetskraft är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl även i framtiden. Utbildningarna på yrkeshögskolorna är utformade i nära samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb.

Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Korta efterfrågade utbildningar levererar kvalificerad kompe­tens till det svenska arbetslivet. Yrkeshögskolan spelar därför en viktig roll för närings­livets kompetensförsörjning, både regionalt och nationellt. Yrkeshögskolan är en förut­sättning för många företags tillväxt.

Trots Sveriges stora behov av arbetskraft är platserna på yrkeshögskolan alltjämt för få.

Ett av argumenten för att de större städerna ska tilldelas fler platser är att många företag där har behov av arbetskraft och att många personer behöver utbildning. Men en sådan argumentation tar inte med hela bilden och behovet av utbildning finns i hela Sverige. Det kan anses rimligt att staten ska stödja de företag och arbetsgivare som finns runt om i landet med utbildad arbetskraft i minst lika stor utsträckning som i storstäder­na. I storstäderna finns dessutom redan en stor mängd andra utbildningsanordnare.

Vid tilldelning av utbildningsplatser måste staten ta ansvar för att hela landet ska leva och utvecklas.

För Blekinges del har antalet platser på yrkeshögskolan ökat, men det fanns fort­farande fler yrkeshögskoleplatser i Blekinge innan yrkeshögskolan tillkom 2009.

Med ökat antal yrkeshögskoleplatser i Blekinge blir det ett positivt lyft för hela regionen.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)