Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2022/23:178 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens bostad och representationslokal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett gåvobrev den 20 oktober 1981 överlät makarna Gerard och Elisabeth Bonnier fastigheten Ambassadören 3, ”Villa Bonnier”, som gåva till den svenska staten. Enligt gåvobrevet ska Villa Bonnier nyttjas av regeringen och riksdagens talmän för represen­tation, konferenser eller sammankomster i sammanhang där intressant och vacker miljö kan värdesättas i särskild grad. Gåvobrevet anger vidare att vid nyttjandet av anlägg­ningen bör värdskapet utövas av en ledamot av regeringen eller någon av talmännen. Regeringen beslutade den 17 december 1981 att donationen skulle tas emot och uppdrog åt byggnadsstyrelsen att vårda och förvalta fastigheten.

Statsministern har sedan 1995 en officiell bostad och representationslokal i Sagerska huset. Huset testamenterades av Leo Sager till Katolska kyrkan med rätt för hans hustru Vera att använda det som bostad till sin bortgång. Vera Sager avled 1986. Staten förvär­vade fastigheten 1988 för att inrätta en permanent säkerhetsbostad och representations­våning åt Sveriges statsminister. Statens fastighetsverk fick 1993 i uppdrag att genom­föra en restaurering och modernisering av huset. Målet var att bevara byggnadens kulturhistoriska värde samtidigt som de särskilt höga säkerhetskraven skulle tillgodoses.

Sveriges talman, vilket är den högsta post en person kan väljas till i Sverige, saknar dock en officiell bostad med representationsmöjligheter. I riksdagens ledamotshus fanns tidigare en liten talmanslägenhet men det kunde heller knappast motsvara en ordentlig bostad med representationsmöjligheter.

Talmannen, som är parlamentets främsta företrädare, borde i likhet med statsministern ha en officiell bostad och representationslokal. Villa Bonnier borde kunna utgöra en sådan.

Av denna anledning bör regeringen utreda möjligheterna att göra om Villa Bonnier till talmannens officiella bostad med kvarstående representationsmöjligheter i enlighet med gåvobrevet.

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)