Vildsvin på Gotland

Motion 2021/22:1163 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att Gotland ska ges undantag i lagen om vildsvin för att förhindra etablering av en vildsvinsstam på ön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gotland har som en avskild ö en egen natur, fauna och flora. Genom åren har det skett inplantering av arter från fastlandet, ofta med förödande effekt. Om det skulle etableras en vildsvinspopulation på ön skulle det med stor sannolikhet snabbt leda till katastrof för öns jord- och skogsbruk. Friluftslivet i skog och mark skulle inskränkas, landsbygdens trädgårdar skulle drabbas och besöksnäringen skulle begränsas. Detta får inte ske!

Gotland har ett väldigt omfattande jord- och skogsbruk. Dessutom har ön en väldigt spridd bebyggelsestruktur och en levande landsbygd. Erfarenheterna från övriga Sverige visar att om en vildsvinsstam etableras i ett område med god födotillgång och utan naturliga fiender så exploderar stammen i omfattning. En etablering av en vildsvinsstam kommer därför med säkerhet få katastrofala följder på Gotland eftersom dessa förutsättningar råder på ön. 

Rädslan för en viltsvinstam på Gotland är påtaglig, främst inom jordbruket. Gjorda utredningar inom svenskt lantbruk visar på väldigt stora kostnader för vildsvinsskador på fastlandet. En etablering var nära att ske vintern 1998–1999 då ett förrymt vildsvinspar var nära att starta en population.

Gotlands landshövding har försökt att få ett gotländskt undantag från riksdagsbeslutet 1987 i lagen som befäster att vildsvin skall få finnas i alla delar av Sverige. Detta har avvisats av Naturvårdsverket eftersom de inte anser att de har mandat för ett sådant beslut. Därmed återstår att ändra i lagstiftningen för att undvika att vildsvin skall anses naturligt förekommande på Gotland. 

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att Gotland ska ges ett undantag i lagen om vildsvin för att förhindra etablering av en vildsvinsstam på ön.

Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)