Utvisning av kristna konvertiter

Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av ärenden om utvisning av kristna konvertiter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europadomstolen konstaterade under våren 2016 att Sverige måste göra en bedömning av riskerna innan en konvertit till kristen tro kan utvisas för att inte bryta mot de mänskliga rättigheterna. Hur detta påverkar Migrationsverkets sätt att utreda liknande ärenden har varit problematiskt för myndigheten att klargöra. När Sverige utvisar konvertiter riskerar Sverige att bryta mot Europakonventionens artikel 3 och artikel 9 om förbud mot tortyr i meningen att ingen får utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Detsamma gäller tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Anledningarna till att asylsökande konverterar till kristendomen är många. Vissa har blivit kristna redan i sina hemländer och flytt för att de riskerar livet på grund av det. Andra har gjort det för att de vill lämna islam. Många som lämnar sin religion och blir kristna kommer från Iran och Afghanistan. Att vara förföljd på grund av sin religion kan ge asylskäl.

Under 2017 har det även uppmärksammats att Migrationsverket testar religionskunskaperna hos asylsökande från bl.a. Afghanistan som hävdar att de är kristna konvertiter samt att detta påverkar utslaget. Frågorna har beskrivits som komplicerade teologiska och har bl.a. kritiserats av Sveriges kristna råd. Generaldirektören på myndigheten har utlovat att denna typ av frågor ska upphöra samt att det ska till en särskild utbildning av personalen i tro och religion, vilket i sin tur kräver särskild kvalitetsuppföljning. Det känns uppenbart att kompetensen på myndigheten för att hantera denna typ av frågor behöver förstärkas.

Enligt iransk lagstiftning är det förbjudet att lämna islam, vilket bekräftats av det iranska parlamentet 2008. Mot denna bakgrund har Europadomstolen anfört att kristna konvertiter som flytt från Iran inte ska skickas tillbaka till sitt ursprungsland. Det rapporteras även om förföljelse av konvertiter i Afghanistan. I Sverige finns dock fall där Migrationsverket och migrationsdomstolen har beslutat att utvisa kristna konvertiter till Iran och Afghanistan. Detta är en ordning som väcker frågor om huruvida svensk asylpolitik lever upp till de mänskliga rättigheterna. Jag föreslår därför att den svenska migrationslagstiftningen i detta avseende ses över med anledning av att människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen uppenbarligen kan få beslut om utvisning till länder som förbjudit konvertering från islam och där det råder förföljelser av konvertiter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

 

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)