Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om besparingar till följd av ett minskat antal asylsökande, ett minskat antal anknytningsärenden och ett minskat antal anhöriga som kommer till Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler förvarsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Förslag till anslagsanvisning

Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 8 Migration

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2021 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Migrationsverket

4420863

90000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

2879869

−670000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

127915

±0

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

771136

±0

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

226800

±0

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

362150

±0

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

324202

25000

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155450

±0

Summa

9268385

−555000

Politikens inriktning

En stramare invandringspolitik

Sverige behöver en målstyrd, stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Trots den tillfälliga begränsningslagen har det svenska asylmottagandet fortsatt varit ett av de högsta i EU, sett både till absoluta antal och utifrån befolkningsmängd. Moderaternas uppfattning är att antalet asylansökningar behöver minska från dagens 22000 till cirka 5000 och därmed ligga på en liknande nivå som asylmottagandet i våra nordiska grann­länder. Ett skärpt regelverk för anhöriginvandring kommer även det leda till färre ansök­ningar och uppehållstillstånd på grund av anknytning. Med de förslag som Moderaterna har lagt fram skulle invandringen till Sverige hamna på betydligt lägre nivåer. Med ett volymmål som utgår från Sveriges integrationsförmåga skulle de regler och förmåner som gör Sverige mer attraktivt som asylland jämfört med andra europeiska länder regle­ras. Det skulle medföra att färre personer väljer att söka sig till just Sverige.

Vi driver en restriktiv politik för familjeåterförening och anhöriginvandring. Vi före­slår bland annat att försörjningskravet ska höjas från dagens förbehållsbelopp enligt ut­sökningsbalken till en inkomst som motsvarar lägsta lön vid heltidsanställning enligt kollektivavtal eller branschpraxis. Det är en skillnad på cirka 6000 kronor. Jämfört med förslaget som den parlamentariska migrationskommittén lagt fram i sitt slutbetänkande, vill Moderaterna införa krav på deltagande i språk- och samhällskunskapsutbildning samt aktivt arbetssökande för att en utländsk medborgare ska anses ha välgrundade utsik­ter för ett varaktigt uppehållstillstånd och därmed vara berättigad till familjeåterförening eller anhöriginvandring. Vi vill dessutom införa ett vistelsekrav på två år, och krav på försörjning från dag ett för anhöriga till alternativt skyddsbehövande. Vår restriktiva politik för anknytningsärenden bedömer vi minskar antalet ansökningar samt antalet anhöriga som kommer till Sverige.

Vi har en återvändandepolitik med flera skarpa förslag för att ett nej också i prak­tiken ska förbli ett nej. Det handlar bland annat om utökade befogenheter för Polis­myndigheten vid inre utlänningskontroller, en översyn av sekretesslagstiftningen, åt­gärder som försvårar för personer att leva utan tillstånd i Sverige, en skyldighet för kommuner och myndigheter att meddela Polismyndigheten och/eller Migrationsverket om de kommer i kontakt med en person som saknar tillstånd att vistas i landet samt införandet av nya tvångsåtgärder som boendeskyldighet och elektronisk övervakning. Vi vill dessutom skyndsamt införa en förteckning över säkra länder för att möjliggöra för Migrationsverket att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad med omedel­bar verkställighet. Vi säger dessutom nej till lättnader i gymnasielagen, möjligheten till spårbyte och andra förslag som motverkar ett effektivt återvändande. Moderaternas för­slag för en stramare migrationspolitik medför att anslaget minskar med 110 miljoner kronor 2021, 250 miljoner kronor 2022 och 330 miljoner kronor 2023.

Fler förvarsplatser

I dag finns det cirka 520 förvarsplatser fördelade på sex förvar, varav det nordligaste ligger i Gävle. Polismyndigheten tar cirka 75–80 procent av dessa platser i anspråk. Bristen på förvarsplatser leder till minskade möjligheter till kontroll och till att männi­skor avviker. Enligt Migrationsverkets och Polismyndighetens bedömning ligger be­hovet i Sverige på 1100–1200 platser (Migrationsverkets rapport 1.1.1.2-2019-13592). Brist på förvarsplatser ska inte få till följd att personer som borde tas i förvar inte gör det eller att förvarstagna personer släpps för att lämna plats till andra mer prioriterade ärenden, vilket nu förekommer. Riksrevisionen har bedömt att återvändandearbetet riskerar att bli dyrare och svårare på grund av Migrationsverkets begränsade möjligheter att använda förvar (RiR 2020:7 s.48). Antalet förvarsplatser i Sverige måste bli större och det behövs en förvarsanläggning i norra Sverige.

Anslag 1:1 Migrationsverkets förvaltningsanslag

Moderaterna satsar 200 miljoner kronor för år 2021, 300 miljoner kronor för år 2022 och 400 miljoner kronor år 2023 på Migrationsverkets förvarsverksamhet och andra typer av tvångsåtgärder. Satsningen möjliggör betydligt fler förvarsplatser, säkrare för­var samt möjligheten att anlägga en förvarsanläggning i norra Sverige.

Moderaterna avvisar delar av regeringens anslag till Migrationsverket om 110 miljoner kronor år 2021, 250 miljoner kronor år 2022 och 330 miljoner kronor år 2023 mot bakgrund av minskade kostnader till följd av stramare migrationspolitik.

Sammantaget ökar Moderaterna anslaget med 90 miljoner kronor år 2021, 50 miljo­ner kronor år 2022 och 70 miljoner kronor år 2023.

Anslag 1:2 Ersättningar och boendekostnader

Med utgångspunkt i det stramare regelverk som Moderaterna har föreslagit för anhörig­invandring finns förutsättningar att minska anslaget för ersättningar och boendekost­nader med 60 miljoner kronor (jämför Migrationsverkets preliminära konsekvensanalys av januariöverenskommelsen, 2019-01-21). Moderaterna röstade nej till den generösare regeländring som infördes i och med den tillfälliga lagens förlängning. Inom den parla­mentariska migrationskommittén har Moderaterna dessutom drivit på för att anhörig­invandringen ska ligga på den miniminivå som EU-rätten och andra internationella konventionsåtaganden kräver.

Moderaternas bedömning är att vår politik skulle innebära cirka 13000 färre asyl­sökande år 2021. År 2022 och 2023 skulle Moderaternas politik innebära cirka 16000 färre asylsökande (jämför Migrationsverkets juliprognos). Med denna minskning av antalet asylsökande som utgångspunkt finns förutsättningar att minska anslaget för ersättningar och bostadskostnader med 670 miljoner kronor år 2021, 1590 miljoner kronor år 2022 och 2120 miljoner kronor år 2023.

Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade

Regeringen har i sin budgetproposition minskat anslagen för utresor för avvisade och utvisade med totalt 65 miljoner kronor under perioden 20212023. Någon närmare för­klaring till sitt övervägande redovisar inte regeringen.

I sin juliprognos skrev Migrationsverket upp anslagsposten med 4miljoner kronor (från 63 till 67 miljoner) år 2021 och med 3miljoner kronor (från 55 till 58 miljoner) år 2022. Som skäl anfördes att antalet utresor beräknas öka under år 2021 på grund av en förskjutningseffekt av utresor till följd av coronapandemin, samt att det totala antalet utresor 20212022 bedöms öka. Regeringens besparing på anslagsposten är därmed an­märkningsvärd, särskilt med tanke på den omfattande kritik som Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har riktat mot återvändandeverksamheten. Idag är det hälften av alla med avslags- eller utvisningsbeslut som lämnar landet. Fler med avlägsnandebeslut måste lämna Sverige, vilket medför kostnader. Moderaterna avvisar därför regeringens förslag om minskade anslag om 25 miljoner kronor för 2021 samt 20 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 till utresor för avvisade och utvisade till förmån för Moderaternas förslag.

Maria Malmer Stenergard (M)

Katarina Brännström (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)