Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riksnormen och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde8Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Migrationsverket

4420863

60000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

2879869

−553000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

127915

±0

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

771136

−30000

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

226800

−20000

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

362150

−10000

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

324202

±0

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155450

±0

Summa

9268385

−553000

Amnesti för ensamkommande

Ensamkommande barn och unga har drabbats hårt av de senaste årens omsvängning av migrationspolitiken. Införandet av den tillfälliga begränsningslagen, Migrationsverkets långa handläggningstider och turerna kring gymnasielagen har skapat mycket lidande och stor stress. När självmord och självskadebeteende bland ensamkommande ökar samtidigt som rättssäkerheten brister inom asylprövningen och de åldersbedömningar som används möter skarp kritik är en amnesti nödvändig. Vänsterpartiets förslag att införa en amnesti för ensamkommande beskrivs närmare i motion Papperslösa (2020/21:306).

De ekonomiska effekterna av förslaget fördelas mellan utgiftsområde8 och 13. Sammantaget ökar kostnaderna för staten med 900 miljoner kronor under 2021. Vänsterpartiets migrationspolitik utvecklas i motionen En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik (2018/19:297). De föreslagna anslagsändringarna till följd av genom­förandet av en amnesti för ensamkommande bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2019:561).

Höjd dagersättning asylsökande

Dagersättningen för asylsökande regleras i lagen (1994:137) om mottagande av asyl­sökande m.fl. och förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. Dag­ersättningen har inte höjts sedan 1994. Redan då låg den under dåvarande nivå för försörjningsstöd. Till exempel får en familj med två föräldrar och två barn över 10 år med bostadsersättning och där mat inte ingår i boendet 7510 kronor per månad. Ensamstående med två barn över 10 år, med bostadsersättning där mat inte ingår i boendet och får 5480 kronor per månad.

Den undermåliga materiella standard som präglar tiden som asylsökande beskrivs som den främsta orsaken till bristande hälsotillstånd hos asylsökande i bl.a. Delmis rapport (2018:8) Asylsökandes möte med Sverige. Vänsterpartiet vill mot denna bak­grund höja dagersättningen så att den betalas ut enlig nivå på riksnormen i försörjnings­stödet. I motion Utgiftsområde9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (2020/21:2965) lägger vi förslag om att höja försörjningsstödet med 700 kronor per hushåll och månad. Det innebär att en familj med två föräldrar och två barn över 10 år, med bostadsersätt­ning där mat inte ingår i boendet får 15000 kronor per månad. Ensamstående med två barn över 10 år, med bostadsersättning där mat inte ingår i boendet och får 12280 kronor per månad. Dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riks­normen. Detta bör riksdagen besluta.

Anslag 1:1 Migrationsverket

Vid genomförandet av ovan nämnda amnesti skulle Migrationsverkets kostnader för handläggning öka något. Kostnaderna för den ordinarie prövningen skulle minska samtidigt som en kostnad för prövningen av amnestiärendena skulle tillkomma. Därför föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 60 miljoner kronor för 2021.

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Genomförandet av ovan nämnda amnesti innebär att en del personer som idag väntar påbeslut om uppehållstillstånd får sin ansökan beviljad. Därmed flyttas de från asyl­mottagande till kommunmottagande och kostnaden för gruppen flyttas från anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde8 till anslag 1:2 Kommun­ersättningar vid flyktingmottagande under utgiftsområde 13. Vänsterpartiet föreslår därmed en minskning av anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 1miljard kronor 2021.

För att finansiera förslaget om höjd dagersättning för asylsökande föreslår Vänster­partiet att anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader utökas med 447 miljoner kronor 2021, 436 miljoner kronor 2022 och 414 miljoner kronor 2023. De föreslagna anslags­ändringarna är baserade på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2020:376). 

Anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål

Till följd av Vänsterpartiets förslag om amnesti för ensamkommande kommer kostnaderna för domstolsprövning 2021 att minska med 30 miljoner kronor.

Anslag 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

Till följd av Vänsterpartiets förslag om amnesti för ensamkommande kommer kostnaderna för rättsliga biträden 2021 att minska med 20 miljoner kronor.

Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Till följd av Vänsterpartiets förslag om amnesti för ensamkommande kommer kostnaderna för offentliga biträden 2021 att minska med 10 miljoner kronor.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Christina Höj Larsen (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)