Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2022/23:1212 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Räntor på statsskulden

13 000 000

10 000

1:2

Oförutsedda utgifter

10 000

±0

1:3

Riksgäldskontorets provisionsutgifter

145 200

±0

Summa

13 155 200

10 000

Anslag 1:1 Räntor på statsskulden

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att införa skattefria underhållsavsättningar för fastighetsägare föreslås anslaget höjas med 10 miljoner kronor 2023.[1] Förslaget beskrivs närmare i motionen Hyresrätt och allmännytta (2022/23:V541)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Ali Esbati (V)

 


[1] RUT 2022:1195

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)