Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:1210 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 15 Studiestöd

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4 499 895

±0

1:2

Studiemedel

19 738 606

±0

1:3

Omställningsstudiestöd

1 360 000

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

734 890

−477 000

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27 000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400 000

300 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1 071 379

±0

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

18 475

±0

99:1

Avsättning för kreditförluster

±0

1 974 000

Summa

27 912 395

1 797 000

Anslag 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Vänsterpartiet anser att det är fel att låta lånekollektivet bekosta ett nytt studielån och avvisar därför förslaget till ny räntemodell 2023. Med anledning av detta föreslår vi en minskning av anslaget med 477 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:7 Studiestartsstöd

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att ge fler möjlighet att studera och avsätter därför 300 miljoner kronor mer än regeringen.

Nytt anslag: Avsättning för kreditförluster

Med anledning av att Vänsterpartiet avvisar förslaget till ny räntemodell föreslår vi att återinföra ett anslag för kreditförluster och avsätter för detta 1,97 miljarder kronor 2023. Av dessa anvisas 50 miljoner kronor till avskrivning av studielån för grundskolekurser på Komvux.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Daniel Riazat (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)