Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:1236 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Barnbidrag

33 389 255

2 100 000

1:2

Föräldraförsäkring

49 662 693

2 325 000

1:3

Underhållsstöd

2 897 838

±0

1:4

Adoptionsbidrag

14 784

±0

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1 081 900

±0

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

4 485 381

±0

1:7

Pensionsrätt för barnår

9 063 100

±0

1:8

Bostadsbidrag

4 564 633

−100 000

Summa

105 159 584

4 325 000

Anslag 1:1 Barnbidrag

Anslaget föreslås höjas med 2,1 miljarder kronor 2023 till följd av Vänsterpartiets förslag om att införa ett tillfälligt flerbarnstillägg i barnbidraget.[1] Förslaget beskrivs närmare i motionen En starkare ekonomisk familjepolitik (2022/23:V242).

Anslag 1:2 Föräldraförsäkring

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att beräkna pensionsavgift och pensionsrätt utifrån bakomliggande inkomst föreslås anslaget höjas med 900 miljoner kronor.[2]

Anslaget föreslås öka med ytterligare 1 025 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att höja inkomstpensionerna.[3] Förslagen beskrivs närmare i motionen Pensioner att leva på (2022/23:V240).

Dessutom föreslås anslaget ökas med 400 miljoner kronor till följd av Vänsterpartiets förslag om att höja föräldrapenning på grundnivå.[4] Förslaget beskrivs närmare i motionen En starkare ekonomisk familjepolitik (2022/23:V242).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en höjning av anslaget med 2 325 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:8 Bostadsbidrag

Som konsekvens av Vänsterpartiets förslag om att stärka arbetslöshetsförsäkringen minskar anslaget med 100 miljoner kronor.[5]

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Isabell Mixter (V)

 


[1] RUT 2022:1107

[2] RUT 2022:577

[3] RUT 2022:960

[4] RUT 2022:762

[5] RUT 2022:1138

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)