Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3948 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram ett antal förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 10. Dessa förtecknas här nedan. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

Liberalerna föreslår att en ny karensdag införs vid dag 15. Detta bedöms minska utgifterna för anslag 1:1, varför anslaget minskas med 300 miljoner kronor per år 20222024. Liberalerna vill även återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, vilket väntas minska utgifterna inom anslag 1:1 med 6 100 miljoner kronor per år 20222024.

Liberalerna avvisar regeringens förslag om höjt tak i sjukpenningen. Detta bedöms minska utgifterna inom anslag 1:1 med 2 638 miljoner kronor per år 20222024. Liberalerna avvisar även regeringens förslag om särskilda regler i sjukersättningen för personer över 60 år. Detta bedöms minska utgifterna inom anslag 1:2 med 274,4 mil­joner kronor per år 2022 och 1 097,6 miljoner kronor per år 20232024. Samtidigt återställs utgifterna under anslag 1:1, vilket innebär en ökning i förhållande till regeringens budgetförslag med 238 miljoner kronor 2022 samt 953 miljoner kronor 2023 och 2024.

Liberalerna avvisar regeringens förslag till särskilda regler i sjukpenningen för personer över 62 år. Besparingen blir 70 miljoner kronor per år inom anslag 1:1 (prop. 2021/22:1). Liberalerna avvisar även regeringens förslag om att beviskravet vid dag 365 i sjukförsäkringen ändras. Besparingen blir 120 miljoner kronor 2022 samt 200 miljoner kronor 2023 och 2024 inom anslag 1:1.

Liberalerna vill slopa kvalificeringsregeln i sjuk- och aktivitetsersättning för flyktingar. Detta bedöms minska utgifterna inom anslag 1:2 med 300 miljoner kronor per år 2022–2024.

Liberalerna avvisar den anslagsökning till Försäkringskassan som regeringen anser behövs till följd av alla de nya regelverk man avser att införa. Liberalerna avvisar i huvudsak de nya reglerna, varför tillskottet inte behövs. Besparingen blir 45 miljoner kronor 2022 samt 9 miljoner kronor 2023 och 2024 inom anslag 2:1.

I syfte att öka effektiviseringen av den statliga förvaltningen föreslår Liberalerna slutligen att den årliga schablonmässiga pris- och löneomräkningen reduceras med 20 procent på vissa myndigheter. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 2:1 och 2:2.

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

41 005 070

−8 990 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

41 706 400

−574 400

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1 351 000

±0

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 252 000

±0

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

36 649

±0

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1 491 700

±0

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

282 000

±0

2:1

Försäkringskassan

9 524 366

−64 100

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

72 272

−100

Summa

97 721 457

−9 628 600

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)