Tvåtungad flagga för fritidsbåtar

Motion 2012/13:K205 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör göras möjligt för svenska fritidsbåtar att använda tvåtungad flagga.

Motivering

Den nu gällande flagglagen är från 1982. Där beskrivs förutom den vanliga, tvärskurna flaggan även de kungliga flaggorna och örlogsflaggan, som har tre tungor.

Den tretungade flaggan används som örlogsflagga och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer för andra myndigheter som bedriver militär verksamhet såsom Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. När en sådan flagga är befälstecken markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet. Konungen, och med dennes tillstånd även andra medlemmar av kungahuset, får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

En tvåtungad flagga användes av Ostindiska Kompaniet som hade dispens att använda flertungad flagga då deras fartyg skulle likna ett örlogsfartyg på håll för att minska risken att bli överfallna av pirater. Även Ostindiefararen Götheborg seglade med tvåtungad flagg.

I vissa andra nordiska länder (Danmark och Norge) är tungad flagg tillåten på fritidsbåtar. Jag anser att det bör göras möjligt för svenska fritidsbåtar att använda tvåtungad flagga om så önskas.

På internet säljs redan idag tvåtungad fritidsbåtsflagga, något som kan strida mot gällande flagglag. Men då det finns starka önskemål från fritidsbåtssektorn bör regeringen snarast se över möjligheten att genom lagändring öppna för tvåtungad fritidsbåtsflagga. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 september 2012

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)