Turism och besöksnäring

Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om turismens betydelse och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att harmonisera momssatserna för olika turistattraktioner där likvärdiga verksamheter ska beskattas mer enhetligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i Sverige finns goda möjligheter att främja en växande turismnäring. Vad som gör näringen extra intressant gällande inverkan på arbetsmarknaden är dess arbetskraftsintensitet. Nya projekt och höjd omsättning leder snabbt till nya jobb. Upplevelser som exempelvis hästturism, stuguthyrning, aktivitetspaket med naturupplevelser samt jakt och fiske lämpar sig särskilt väl för landsbygden. World Economic Forums placerar Sveriges attraktionskraft utomlands på plats 20 av 136 jämförda länder. Intresset för Sverige är alltså relativt stort i omvärlden. Dock har Sveriges ranking dalat från en 5:e plats 2011. I Sverige omsatte turismen 317 miljarder 2017 och utländska turister svarade för 42 procent av turismkonsumtionen. En av Sveriges största turistorganisationer har i projektet ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” satt upp som mål att till 2020 ha en omsättning på 500 miljarder. Branschen har en stor potential. Intresset utomlands finns, den egna tilltron till framtiden finns och från vårt håll vill vi säkra att den politiska viljan finns. Vi menar att det därför är viktigt att satsa på en ordentlig infrastruktur, förenklade regelverk och att stimulera till investeringar, utbildning och attraktionskraft utomlands.


Turism och mervärdesskatten

Den differentierade momssatsen inom olika turistnäringar är problematisk, emedan den leder till onaturliga konkurrensfördelar och missgynnar småskalig natur- och ekoturism, vilket främst återfinns på landsbygden. Exempelvis är ett djurparksbesök belagt med en moms på 6 procent, medan viltskådning i det fria innebär en moms på 25 procent. Guidning på ett museum har en moms på 6 procent medan momsen på en stadsvandring ligger på 25 procent.

Effekterna av detta är att de mest arbetsintensiva delarna av turismen missgynnas och regelverket upplevs som krångligt och byråkratiskt. Exempelvis gynnas resor med båtar, bussar och skidliftar i tätbefolkade områden framför naturupplevelser där man tillsammans med lokala guider paddlar, cyklar, åker skidor eller skoter. Vi noterar således att landsbygden härvidlag är otillbörligt förfördelad.

Vi anser att det är hög tid för en rättvis beskattning av turistaktiviteter och vi vill se en utredning rörande förutsättningarna för att harmonisera momssatserna för olika turistattraktioner där likvärdiga verksamheter ska beskattas mer enhetligt.

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Josef Fransson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)