Tryggare bevakning av kust och klimat

Motion 2021/22:2961 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Kustbevakningen uppdraget att utöva tillsyn över svavelbestämmelserna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kustbevakningen möjlighet att använda drönare i all sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det Transportstyrelsen som har uppdraget att se till att svavelbestämmelserna

efterlevs. Transportstyrelsen bedömer att det finns starka ekonomiska drivkrafter att

bryta mot de skärpta svavelreglerna. Lågsvavligt bränsle är betydligt dyrare än högsvavligt bränsle.

Den svenska sjöfarten har god efterlevnad av svavelbestämmelserna men när fartyg

med utländska flaggor på aktern inte har samma efterlevnad blir konkurrensen mycket

skev. Det riskerar att decimera vår svenska fartygsflotta.

Men det är också ur miljösynpunkt ett viktigt arbete att svavelbestämmelserna efterlevs. Alltför ofta ser vi vackra, starkt gulskimrande och orangeblänkande solnedgångar över västerhavet. Det är dessvärre en alltför hög svavelhalt i luften som orsakar det spektakulära himlafenomenet.

För att säkerställa efterlevnaden och konkurrensneutraliteten inom

svavelkontrollområdena är det vitalt med en verkningsfull och effektiv tillsyn och ett

fungerande sanktionssystem.

Trafikverket har satt ut stationära kontrollstationer på strategiskt viktiga platser

längs våra kuster där man mäter halten i luften från passerande fartyg. Mätstationernas

positioner är kända och de kan inte urskilja i mätningen av luften vilket av fartygen som

passerar som har för mycket svavel i sina utsläpp, bara konstatera att så är fallet.

Eftersom det är olika regler om vilket bränsle man får använda i olika farvatten har

fartygen flera olika tankar ombord för att kunna använda det bränsle man får, men också

för att kunna använda det bränsle som är mest ekonomiskt. Det är fullt möjligt att byta

bränsle precis innan man når hamn med mätstation.

Det finns därmed stora problem med dagens system att få överträdelser att leda till

åtal och fällande dom, särskilt när det gäller fartyg med utländsk flagg, och detta gynnar

inte konkurrensneutraliteten för svensk sjöfart.

Kustbevakningen borde istället ges uppdraget att se till att svavelbestämmelserna

efterlevs i våra svenska farvatten. Kustbevakningen har mobiliteten att kunna ta sig till

fartyg utanför kustlinjen och de har befogenheter att kunna bötfälla på plats.

Kustbevakningen skulle ha stor nytta att få använda drönare i denna miljötillsynsverksamhet. Med en drönare som är utrustad med mätinstrument skulle svavelnivåerna kunna mätas direkt i fartygens avgasplym under färd.

Kustbevakningen skulle även ha stor nytta av att få använda drönare även i annan del av sin verksamhet. Med den ökade drogsmugglingen även in till mindre hamnar skulle en spaningsdrönare kunna minska risken för att farliga situationer ska uppstå.

Med ovanstående som grund bör därför Kustbevakningen få möjlighet att använda drönare i sina verksamheter samt ges uppdraget att utöva tillsyn att svavelbestämmelserna efterlevs i svenska farvatten.

Ann-Sofie Alm (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)