Trafiksäkra och hållbara vägar i stället för sänkt hastighet

Motion 2020/21:1638 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för trafiksäkra och hållbara vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och vi ska kunna skapa nya jobb och välstånd måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på. Vi har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än vad den förra borgerliga regeringen an­slog i sin plan. Satsningarna sker i hela landet, från norr till syd och både i stad och landsbygd. Under flera år har även den socialdemokratiskt ledda regeringen tillskjutit mer resurser till underhåll av järnväg och till landsbygdens vägar.

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd och efter Finland är vi EU:s näst mest glesbebyggda. Stora kommuner i norr har lägst befolkningstäthet. Arjeplog i Norrbotten är mest glesbefolkat med 0,2 invånare per kvadratkilometer. Härjedalen i Jämtlands län har 0,9. De mest tätbefolkade kommunerna finns i Stockholms län. Sundbybergs kom­mun är Sveriges mest tätbefolkade kommun med drygt 6 000 invånare per kvadratkilo­meter. Det ställer krav på infrastrukturen.

Det ska vara möjligt att bo, leva, verka och växa i alla delar av landet. En förutsät­tning för detta är väl fungerande, säkra och effektiva person- och godstransporter. Vare sig det är på väg eller järnväg eller med sjöfart eller flyg. Restiden är av största vikt för konkurrenskraftiga transporter, för befintliga och utökade arbetsmarknadsregioner, för tillgänglig sjukvård och övrig samhällsservice. Många är nu oroliga när Trafikverket jobbar för att sänka hastigheter på vägar i Jämtlands län och i stora delar av Sverige. Det bidrar till minskad tillgänglighet.

Jämtlands län är ett stort glesbygdslän, 12 % av Sveriges yta, och att pendla många mil i bil är medborgarna vana med. Men för att vara en fungerande arbetsmarknads­region, för att klara kompetensförsörjningen, för att nå det enda sjukhuset som finns i länet, för att turister ska välja att lägga sina semesterdagar i länet och för att transpor­terna ska vara konkurrenskraftiga behöver vägarna som oftast är vårt enda alternativ rustas istället för att hastigheterna sänks.

Trafiksäkra vägar är ett måste; ingen ska behöva dö i trafiken. Ett bra beslut är för­budet mot handhållen mobil vid bilkörning. I stället för sänkta hastigheter är till exem­pel mer underhåll, fler viltstängsel, mitträcken, förbättrade utfarter samt en höjd väg­standard bättre åtgärder för att uppnå nollvisionen.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)