Tåg till Östhammar

Motion 2009/10:T447 av Agneta Gille (s)

av Agneta Gille (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för järnvägstrafik från Uppsala till Östhammar.

Motivering

Johan von Bahr, Chrysander och Edling motionerade 1910 om att landstinget skulle teckna aktier i ett bolag som bildats för att anlägga järnväg Uppsala–Gimo och eventuellt förlängd till Öregrund. Landstinget beslöt att ”i frågans nuvarande läge” icke bifalla motionen. Motionärerna återkom tre år senare och nu biföll landstinget förslaget efter en votering, men planerna har inte fullföljts, eftersom de inte kunnat hävda sig jämfört med andra angelägna behov.

Situationen har nu radikalt förändrats när Forsmark är föreslagen av SKB att få djupförvaret för använt kärnbränsle. Det innebär att resandet till och från Östhammars kommun kommer öka avsevärt. Det handlar om personer men också stora mängder gods som kommer att transporteras till och från kommunen.

Väg 288 mellan Uppsala och Östhammar är idag hårt trafikerad och har dålig standard, varför den är mycket olycksdrabbad. En järnväg efter sträckan skulle göra transporterna både säkra och miljövänliga. Det skulle också göra det möjligt att inrätta pendeltrafik som gynnar inte bara näringslivet – inte minst turismen – utan hela regionen med alla dess delar.

Det skulle underlätta också för alla dem som nu kommer att få nya jobb i Östhammars kommun. Redan idag är det tusentals personer som är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till och från jobbet. Förutom att väg 288 är hårt belastad är också bussresorna med bl.a. buss 811 hårt ansträngd främst i morgon- och kvällsrusning. Här skulle ett regionalt pendeltåg kunna vara en lösning som skulle förkorta restiden för pendlarna och göra resorna betydligt säkrare, inte minst under vintertid.

Nu när det finns stora behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kunde detta vara ett projekt där staten, SKB, regionförbundet och kommunen kunde göra gemensam sak och hitta lösningar bl.a. för finansiering. Alla bergsmassor som kommer att plockas upp ur berget för slutförvaret räcker gott till en järnvägsvall till Uppsala. Det skulle vara ett bra sätt att utnyttja berget.

Stockholm den 30 september 2009

Agneta Gille (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)