Strategi för att fasa ut djurförsök

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)

av Betty Malmberg m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi med målet att lansera fler innovativa modeller för alternativ till djurförsök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2010 antog Europaparlamentet det så kallade djurförsöksdirektivet (2010/63/EU). Syftet med direktivet är att de försök som idag görs på levande djur i antingen vetenskapliga eller utbildningsmässiga sammanhang ska ersättas med djurfria metoder där så är möjligt.

Nederländerna har nyligen beslutat att anta en strategi för detta. Den innebär att de fram till 2025 ska ha fasat ut många av djurförsöken samt antagit olika handlingsplaner för att minska djurförsök inom bland annat grundforskning. Nederländernas initiativ är mycket intressant ur flera aspekter såsom etik, effektivitet och ekonomi.

Etik: ingen kan motsäga att det är besvärande att det i Sverige, varje dag året runt, startas försök på 1 600 levande djur (SJV 2015). Effektivitet: det finns en övertro på att medicinska försök gjorda på djur är direkt överförbara till människor. Statistiken visar nämligen att 9 av 10 blivande läkemedel saknar effekt eller har allvarliga bieffekter som inte upptäcks i djurtesterna, utan först vid kliniska studier på människor.

Ekonomi: om de omoderna metoderna med försök på levande djur på sikt kan ersättas med alternativa innovativa metoder, såsom in vitro-modeller och beräkningsmodeller i dator, gynnas samhällsekonomin. Sjuka får bättre hjälp snabbare och till en lägre kostnad för läkemedelsutveckling. Ett gyllene exempel på win-win-konceptet.

Att införa innovativa modeller är också en affärsmöjlighet, vilket kan bli en framgångsfaktor för svensk life science-sektor.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknade att regeringen snarast bör ta initiativ till att utarbeta dels en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt. Dels att utarbeta en strategi för att ta fram fler djurfria försöksmetoder. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

Jan Ericson (M)

Annicka Engblom (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)