med anledning av prop. 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Motion 2013/14:MJ20 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar och vattendrag.

Bakgrund

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken samt följdändring i plan- och bygglagen som möjliggör bebyggelse i strandnära områden som angränsar till små sjöar och vattendrag.

Med utgångspunkt i ett fortsatt generellt strandskydd föreslås att länsstyrelsen ska få möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets intressen. Förslaget innebär att det blir lättare att upphäva strandskyddet i denna typ av områden än vad som i dag krävs för upphävande i andra strandskyddsområden, där kravet är att det ska vara uppenbart att området helt saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Enligt förslaget ska upphävande av strandskydd endast få göras om sjön uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Strandskyddets syften måste värnas

Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag i hela landet. Dess syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Vänsterpartiet anser att dessa syften fortsatt måste värnas. Regeringen genomförde senast 2009 (prop. 2008/09:119) ändringar i strandskyddet för att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Bland annat innebar den nya lagstiftningen ökade möjligheter för kommunerna att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden. Vänsterpartiet delade inriktningen att glesbefolkade områden med god tillgång till obebyggda stränder skulle kunna få fler dispenser, utan att strandskyddets syften äventyrades. Vi menar att införande av LIS-områden skapat sådana möjligheter.

I propositionen motiverar regeringen förslaget med att man strävar efter att uppnå en mer hållbar utformning av strandskyddet genom att göra det enklare att bygga i strandnära lägen i glesbefolkade områden. Man har även för avsikt att återkomma med vidare förslag till åtgärder för att på sikt upphäva det generella strandskyddet för små sjöar och vattendrag. Vänsterpartiet har svårt att se var det hållbara finns i regeringens inriktning och förslag. Vi vill påminna om att det generella strandskyddets syfte även är att vara förebyggande och framåtsyftande. Med andra ord handlar det om att genom strandskyddet säkerställa även framtida behov för både allmänhetens tillgänglighet och växters och djurarters fortlevnad. I skuggan av regeringens nyligen lagda förslag om att även försvaga biotopskyddet i jordbruksmark (prop. 2013/14:141) är det senare än mer bekymmersamt att uppfylla med detta förslag.

Många remissinstanser har lyft fram de små vattendragens betydelse för den biologiska mångfalden. Då i stort sett varje vattendrag är betydelsefullt för den biologiska mångfalden, och definitionerna i förslaget av mindre sjöar och vattendrag inte är helt tydliga, är konsekvenserna av propositionen svåra att överblicka. De små vattendragen är många gånger de mest artrika och naturmiljön både i och vid dessa har betydelse som spridningskorridorer och tillflyktsorter för olika arter. Även analys av hur förslaget tryggar allemansrättslig tillgång till strandområden saknas i förslaget.

Då utarmningen av biologisk mångfald i Sverige med nödvändighet måste brytas för att vi ska nå internationella åtaganden och våra miljömål är propositionen enligt Vänsterpartiet inte förenlig med en sådan inriktning. Förslaget motverkar en utveckling för stärkt bevarande av ekosystemtjänster och för högre naturvärden. Inte heller redogörs för vilka tänkbara effekter det kan ge för allmänhetens tillgång till berörda vattenområden i framtiden. Med anledning av vad som ovan anförts om bristande hållbarhet i förslaget som presenteras i proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag bör denna avslås. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 22 april 2014

Jens Holm (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-22 Bordläggning: 2014-04-25 Hänvisning: 2014-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)