Skydda naturvärden vid utbyggnad av infrastruktur och bostäder

Motion 2020/21:1445 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten genom berörda myndigheter särskilt bör ta initiativ för att skydda värdefulla naturområden i anslutning till större utbyggnad av infrastruktur och bostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbyggnad av infrastruktur och bostäder är något positivt och ställer samtidigt krav. Fyr­spår längs Ostkustbanan förbi Uppsala och Knivsta är en nödvändighet för Mälardalen, Uppsala län och för stora delar av Sverige. Allt fler människor väljer att bo och leva i detta område och på sikt planeras nya bostäder för mer än femtiotusen människor i södra Uppsala, Nydal, Alsike och övriga Knivsta. Därmed väcks ett brådskande behov att säkra avgörande naturvärden och värdefulla marker i tid, innan de exploaterats och bebyggts.

Som exempel är Lunsen ett stadsnära större skogsområde som inte genomkorsas av bilvägar. För invånarna i både Knivsta och Uppsala är området också viktigt för rekrea­tion. Norra Lunsen är naturreservat, men endast en mindre del av Södra Lunsen omfattas av planer på skydd.

I anslutning till kommande utbyggnad av infrastruktur och bostäder i Uppland och övriga landet är det viktigt att berörda myndigheter såsom länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket undersöker, identifierar, samråder och på lämpligt sätt säkrar skyd­det av värdefulla och särskilt skyddsvärda naturområden med exempelvis sammansatta ekosystem och värdefull livsmiljö för rödlistade arter. Regeringen bör säkerställa detta.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)