Skadereduceringsperspektiv på tobaksområdet

Motion 2020/21:992 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skadereduceringsperspektiv i tobakspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den innevarande strategin för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) löper ut i slutet av 2020, efter det ska en ny strategi antas för perioden 2021–2026. Inom tobaks­området har mycket positivt hänt under de senaste fem åren, framförallt har tobaks­bruket och i synnerhet den skadliga rökningen fortsatt att minska i Sverige. Att färre människor röker innebär stora vinster för människors liv och hälsa, politiken bör fortsatt bejaka den inriktningen.

Samtidigt har mycket hänt i vår omvärld. Det finns inte längre några vetenskapliga tvivel kring att snus är betydligt mindre skadligt för hälsan än rökning. Det har även utvecklats ett flertal nya tobaksprodukter där tobak upphettas i stället för att förbrännas i syfte att vara mindre skadligt. Just förbränning av tobak har visat sig vara en process som utsöndrar många skadliga ämnen.

Genom att driva en politik som uppmuntrar människor att välja mindre skadliga alternativ, finns det en oerhört stor potential i att komma i mål med att skapa ett rökfritt Sverige. I riksdagen har vi bejakat detta.

I betänkande 2018/19:SoU3 fastslog riksdagen att det är angeläget att förbättra folkhälsan genom att förebygga att personer börjar röka och genom att få fler att sluta och att skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter bör beaktas inför kommande regleringsförslag från regeringen. En linje som dock lyste med sin frånvaro när regeringen den 6 februari 2020 beslutade om kommittédirektiv 2020:9 och att en särskild utredare ska göra en översyn av vissa frågor på tobaksområdet.

Därför är det viktigt att slå fast att i nästa ANDT-strategi bör det, som det gör på alkoholens område, finnas ett skadereduceringsperspektiv även för tobak. 

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)